Ochrana osobních údajů

Aktualizováno: 27.4.2024

Tyto zásady spadají pod General Data Protection Regulation (GDPR) a zákon č.110/2019 Sb.

Kdo jsme

JaPNieL DUAL s.r.o.,

Adresa: Dlouhá 730/35, Staré Město
11000 Praha 1
IČ 19757662, spisová značka C 391143 vedená u Městského soudu v Praze

Co je osobní údaj?

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

TC Chrudim z.s. zpracovává především osobní údaje svých členů, jejichž evidence je dána zákonem 115/2001 Sb. o podpoře sportu. Nad rámec zákona zpracovává údaj o emailové adrese a telefonním čísle z důvodu efektivní komunikace se členy.

V případě, že ke zpracování nemá JaPNieL DUAL s.r.o. žádný právní základ, provádí zpracování osobních údajů se souhlasem dotčených osob dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

Ke zpracování všech osobních údajů dochází v souladu s GDPR a příslušnými zákony České republiky.

JaPNieL DUAL s.r.ozastává funkci správce osobních údajů.

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje členů především v níže uvedených případech:

Osobní údaje zpracovávané na základě zákona a prováděcích předpisů, zvláštních zákonů jsou:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa místa pobytu,
 • rodné číslo,
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství..

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu jsou:

 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • fotografie,
 • videa,
 • zvukové záznamy,
 • sportovní výsledky
 • soupisky družstev

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje nejsou spolkem s nikým sdíleny bez souhlasu, pokud to neumožňuje zákon. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu zpracovávány také našimi smluvními zpracovateli, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů., uzavřené dle podmínek GDPR.

Fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky hráčů, soupisky a jiné informace ze sportovních soutěží mohou být zveřejňovány na klubovém webu na základě zákonné zpravodajské licence dle Občanského zákoniku.

Práva osob, resp. jejich zákonných zástupců, jejichž osobní údaje spolek zpracovává

V relevantních případech se lze na spolek obracet za účelem:

 • uplatnění práva na přístup k osobním údajům,
 • jejich opravu nebo výmaz,
 • omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • uplatnění práva na přenositelnost údajů
 • dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na spolek je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

Požadavky je nutné předložit v písemné formě.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na spolek obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů na klubovém webu

Osobní údaje která zpracováváme pomocí webu

Pokud jste se přihlásili k odběru novinek nebo použili elektronický formulář na našem webu, tak shromažďujeme následují údaje:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • IP adresa
 • Adresa trvalého pobytu a bydliště
 • Datum narození
 • Rodné číslo (jen na přihlášce nového člena klubu)
 • Telefonní číslo
 • Odběr novinek: seznam odběratelů (jen e-mail, event. jméno a příjmení), otevření, kliknutí, odhlášení
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (elektronická kopie): údaje uvedené lékařem v potvrzení

Na webu dále shromažďujeme následující údaje na základě obecné zpravodajské licence:

 • Fotografie a videozáznamy hráčů, trenérů, diváků aj. ze soutěží
 • Výsledky hráčů a informace o hráčích ze soutěží

Proč shromažďujeme osobní údaje

Shromažďujeme údaje od uživatelů, kteří se dobrovolně přihlásili k odběru novinek z našeho webu nebo použili elektronický formulář.

Před odesláním elektronického formuláře nebo žádostí o odběr novinek žádáme uživatele o souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí zaškrtávacího políčka. Odkaz na tuto stránku je uveden na všech elektronických formulářích na webu.

Právní základ pro shromažďování a zpracování osobních údajů:

 • pro splnění právních povinností – pro registraci členů spolku a plnění evidenčních povinností vůči státu, ĆUS, ČTS, VčOTS, MŠMT / Národní sportovní agentuře a dalším (k takovému zpracování jsme oprávněni bez Vašeho souhlasu)
 • pro uzavření a plnění smlouvy / poskytování služeb – poskytnutí Vašich osobních údajů je tedy podmínkou poskytování služeb

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.