Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. SMLUVNÍ STRANY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvních vztahů a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), která je uzavřena v ústní podobě, kde je na jedné straně společnost JaPNieL DUAL s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ 19757662, spisová značka C 391143 vedená u Městského soudu v Praze, datum zápisu 26. září 2023, (dále jen „Provozovatel“) a na druhé straně je klient provozovatele, fyzická osoba spotřebitel (dále jen „Klient“), který má zájem užívat služby v provozovně Provozovatele Tenis Velvaria, Velvarská 1152, 252 62 Horoměřice (dále jen „Provozovna“). Provozovatel je výlučným provozovatelem provozovny. Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je aktuálně platný ceník.

2. SMLOUVA

Klient si objednává služby provozované v provozovně prostřednictvím smluvního ujednání, které učiní na recepci nebo telefonicky nebo pošle emailem nebo zadá v online rezervačním systému přes webové stránky www.tenisvelvaria.cz. Smluvní ujednání musí obsahovat všechny potřebné náležitosti (jako je typ služby, den, čas), které jsou nutné pro řádné splnění.

3. OBJEDNÁVKA SLUŽEB, REZERVACE

3.1. Telefonicky

Telefonické objednávky a rezervace jsou přijímány v provozní době na telefonním čísle 776 668 877. Telefonická objednávka či rezervace je závazná a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže.

3.2. E-mailem

E-mailové objednávky a rezervace jsou přijímány na adrese info@tenisvelvaria.cz. Smluvní vztah vzniká v případě e-mailové objednávky po jejím potvrzení ze strany provozovatele, kdy se stává objednávka závaznou a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže.

3.3. On-line rezervací v rezervačním systému

V rezervačním systému mohou rezervovat cvičení a akce pouze registrovaní uživatelé. Registrace do rezervačního systému je bezplatná a lze ji provést on-line na domovské stránce rezervačního systému po kliknutí na tlačítko [registrace]. Po vyplnění a odeslání registračního formuláře se uživatel stává registrovaným. Rezervace se provede pouze v případě, že má uživatel dostatek prostředků ve složeném depositu. Pro provedení rezervací je třeba, aby se registrovaný uživatel přihlásil svými přihlašovacími údaji zadanými při registraci do svého uživatelského účtu. Rezervaci uživatel provede výběrem konkrétního dne v kalendáři (kliknutím na konkrétní datum v měsíci) nebo kliknutím na aktivity s týdenním nebo denním rozvrhem nebo kliknutím na novou rezervaci a výběrem typu aktivity. Provedená rezervace je závazná a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže.

3.4. Osobně v sídle provozovatele

Objednávky, nákupy a rezervace je možné provádět v provozní době i na recepci v sídle provozovatele. Cena poukazu „Procedura jako dárek“ zakoupeného na recepci je navýšena o poplatek ve výši 39 Kč. Objednávky lze hradit hotově, akceptovanými platebními kartami, akceptovanými peněžními poukázkami, v případě cvičení i z deposita rezervačního systému. Jakákoliv plnění ze strany provozovatele jsou podmíněna úhradou služby ze strany klienta.

4. Kredit

Klient s registrací v rezervačním systému může zakoupit kredit a z něj následně čerpat lekce a hodiny, které jsou v rezervačním systému dostupné. Kredit je možné složit hotově, akceptovanými platebními kartami nebo vložením platného dárkového certifikátu do depositu na recepci provozovatele anebo on-line platbou akceptovanými platebními kartami ve svém účtu v rezervačním systému. Z tohoto depozitu lze hradit pouze služby dostupné v rezervačním systému, nelze jej použít k úhradě jiných produktů či služeb provozovatele. Sleva se nevztahuje na platby akceptovatelnými poukázkami. Vložený deposit lze čerpat po dobu 6 měsíců. Po šesti měsících ode dne posledního vkladu klientu automaticky zaniká účet v rezervačním systému bez nároku na jakoukoliv refundaci či jinou kompenzaci nevyužitých prostředků.

5. DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY A POUKAZY

Dárkové certifikáty a poukazy jsou ceninou, kterou lze použít v době platnosti k úhradě objednaných služeb za uvedených podmínek. Za platný dárkový certifikát (resp. poukaz) je považován doklad, který nebyl dosud pro čerpání služeb uplatněn, a kterému nevypršela lhůta platnosti. Lze jej použít i pro částečnou úhradu, avšak výhradně s doplatkem v hotovosti. Dárkové certifikáty (resp. poukazy) mají lhůtu platnosti 6 měsíců ode dne vystavení. Lhůta platnosti je na každém dokladu uvedena. Provozovatel nezodpovídá za zneužití dárkového certifikátu (resp. poukazu) kopírováním nebo jiným způsobem. Za platný je považován první uplatněný doklad. Dárkový certifikát má nominální hodnotu v korunách českých, která je na něm uvedena. Pokud klient čerpá službu nebo zakupuje produkt nižší hodnoty, není provozovatel povinen kompenzovat rozdíl mezi nominální hodnotou dárkového certifikátu a cenou čerpané služby nebo zakoupeného produktu. Na poukaz „Procedura jako dárek“ lze čerpat pouze službu, pro kterou byl poukaz vystaven. Název této služby je na poukazu uveden. Pro uplatnění dárkového certifikátu (resp. poukazu) je třeba tento fyzicky předložit ve vytištěné podobě před čerpáním služby, aby bylo možné ověřit platnost dokladu. Pro uplatnění dárkového certifikátu (resp. poukazu) je třeba předem provést (nejlépe telefonicky) rezervaci termínu čerpání příslušné služby. Při nevyužití dárkového certifikátu nebo poukazu „Procedura jako dárek“ není provozovatel povinen jakýmkoliv způsobem kompenzovat klientovi hodnotu nevyužitého certifikátu, resp. poukazu.

6. STORNOPOPLATKY

Pokud klient zruší svoji rezervaci, nebo se nedostaví na rezervovanou akci nebo čerpání služby, je povinen uhradit provozovateli stornopoplatek podle následujících podmínek.

6.1. Rezervace zrušená více než 3 hodiny před začátkem lekce

– bez stornopoplatku. Rezervace zrušená méně než 6 hodin před začátkem lekce – 100 % z ceny rezervace. Nedostavení se – 100 % z ceny rezervace. Klient může on-line rušit rezervaci kdykoliv, zrušená rezervace se řídí výše uvedenými stornopoplatky, které jsou automaticky odečteny z kreditu.

6.2. Rezervace zrušená více než 7 dnů před začátkem

– bez stornopoplatku. Rezervace zrušená 3-7 dnů před začátkem – 50 % stornopoplatek Rezervace zrušená 2 a méně dnů před začátkem – 100 % stornopoplatek. Nedostavení se – 100 % z ceny rezervace. V případě, že klient za sebe zajistí náhradníka, stornopoplatek neúčtujeme.

6.3. Rezervace zrušená více než 1 den před smluveným termínem

– bez stornopoplatku. Rezervace zrušená v den smluveného termínu – 50 % stornopoplatek. Nedostavení se – 100 % stornopoplatek. Na vznik nároku provozovatele na stornopoplatek nemá vliv, zda se jednalo o předplacenou nebo nepředplacenou službu, ani výše deposita klienta. Klient se zavazuje stornopoplatek uhradit.

7. PROVOZNÍ ŘÁD

Při čerpání služeb se klient dále zavazuje bez výhrad dodržovat provozní řád provozovatele. Tento je k dispozici on-line na www.tenisvelvaria.cz/provozni-rad nebo k nahlédnutí v sídle provozovatele.

8. REKLAMACE

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele.

9. STÍŽNOSTI A NÁMĚTY

Případné stížnosti a náměty může klient zaslat e-mailem na: info@dumsalve.cz.

10. PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba provozovatele je pondělí až pátek od 7:00 do 22:00 hodin, sobota – neděle od 8:00 do 22:00 hodin. Tato provozní doba může být dohodou mezi klientem a provozovatelem prodloužena při konkrétní rezervaci. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu kdykoliv upravit.

12. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2024. V plném rozsahu nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky.